loading

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20 października 2021 roku, sygn. akt I C 390/21, przeciwko RAIFFEISEN BANK INT.


wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie dawnego Polbanku
z dnia 20-10-2021 r., sygn. akt I C 390/21
pozew wniesiony w lutym 2021 r.
Po rozpoznaniu sprawy sąd:
a) ustalił nieważność zawartej umowy kredytowej,
b) obciążył bank w całości kosztami postępowania sądowego.
W uzasadnieniu sąd wskazał, że:
c) kredytobiorca był konsumentem,
d) umowa zawierała nieuczciwe postanowienia – klauzule przeliczeniowe odnoszące się do tabel kursowych banku,
e) kredytobiorca nie został prawidłowo poinformowany o ryzyku kursowym – bank nie wykonał obowiązków informacyjnych,
f) pouczenie o ryzyku kursowym nie wskazywało nawet modelowych zmian kursu – jest ono niewystarczające do uświadomienia kredytobiorcy zakresu ryzyka kursowego,
g) w sprawie poza zeznaniami kredytobiorcy brak jest jakichkolwiek innych, które mogłyby pomóc w ustaleniu jak przebiegało udzielenie kredytu.
W sprawie, pomimo kilkunastu lat spłaty kredytu, suma zadłużenia, początkowo wynosząca 240 tys. złotych, wzrosła na moment wyroku do blisko 330 tys. zł samego kapitału. W przypadku nieważności umowy kredytobiorca nie musi zwracać tych kwot na rzecz banku.
Wyrok jest nieprawomocny, bank zapewne złoży apelację.

AktualnościWyroki

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.