loading

Ocena nieuczciwego charakteru warunków umownych kredytów denominowanych CHF – rumuński sąd


Postanowienie TSUE z dn. 22.02.2018 r.

Rumuński sąd – Tribunalul Sibiu – zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym (instytucja polegająca na możliwości zadania pytania przez sądy krajowe do Trybunału unijnego w sprawie wykładni traktatów, rozporządzeń, dyrektyw itp., czyli interpretacji prawa, która budzi wątpliwość w procesie stosowania prawa) w sprawie nieuczciwych warunków w umowach kredytowych denominowanych kursem franka szwajcarskiego.

Sentencją postanowienia TS UE jest odwołanie do artykułu 4 ust. 2 dyrektywy Rady 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, które należy interpretować w następujący sposób:

  • postanowienie umowy, zgodnie z którym kredyt jest wskazany w obcej walucie, a spłacany w krajowej, może stanowić tzw. główne świadczenie kredytobiorcy,

  • Artykuły 3-4 dyrektywy 93/13/EWG mówią o tym, że warunek umowny w wyniku którego ryzyko kursowe jest przeniesione na kredytobiorcę i nie jest on wyrażony w przejrzysty sposób, co powoduje, że kredytobiorca nie jest w stanie oszacować konsekwencji wynikających z zawarcia tej umowy, może zostać uznany przez sąd krajowy za nieuczciwy; bank oprócz prawidłowego sformułowania postanowień umowy powinien zadbać o to, aby kredytobiorca był świadomy skutków finansowych zawieranych umów.

  • Warunek umowny uznany za nieuczciwy uznaje się wtedy, kiedy powoduje on znaczącą nierównowagę wynikających z umowy praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.

  • W postępowaniu przed sądem krajowym, w świetle wszelkich okoliczności sprawy, z uwzględnieniem fachowej wiedzy przedsiębiorcy (Banku) w zakresie wahań kursów walutowych i ryzyka wynikającego z zaciągnięcia kredytu denominowanego CHF (kwota kredytu określona według kursu kupna waluty franka szwajcarskiego w dniu jej podpisania) sąd musi ocenić możliwe niedochowania wymogu dobrej wiary przez bank oraz występowania znaczącej nierównowagi praw i obowiązków zawartych w umowie, ze szkodą dla konsumenta. Taki obowiązek wynika z przepisów i powinien być przestrzegany w każdej ze spraw

 

Sylwester Kasprzewski

radca prawny

AktualnościDo przeczytania

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.