loading

Decyzja Trybunału unijnego – oczekiwania węgierskiego sądu


Postanowienie Trybunału w sprawie C-126/17

Fővárosi Törvényszék – węgierski sąd – zwrócił się do Trybunału unijnego z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym interpretacji nieuczciwych warunków zawartych w umowach konsumenckich w sprawie kredytu denominowanego w walucie obcej.

Zgodnie z artykułem 4 ust. 2 i art. 5 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, warunki te należy interpretować następująco:

  • Warunki umowy kredytu zawartego pomiędzy konsumentem a bankiem muszą być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem dla konsumenta;

  • Kwota kredytu wyrażona w walucie obcej jako rozliczeniowej, musi być wyraźnie wskazana; nie jest dopuszczalne takie formułowanie postanowień umowy, które pozwala bankowi na jednostronne ustalanie wysokości kredytu, wysokości zadłużenia czy rat pozostających do spłaty,

  • Metody obliczania faktycznej kwoty kredytu oraz kurs waluty powinny być przejrzyste, tak aby konsument w oparciu o zapisy w jego umowie kredytowej był w stanie oszacować ryzyko z nią związane oraz całkowity koszt kredytu. Kredytobiorca powinien być uświadomiony przez bank, że w przypadku nagłego wzrostu kursu waluty czy oprocentowania może być zmuszony do zwrotu wielokrotnie większej kwoty niż pożyczonej. Kredytobiorca powinien być uświadomiony, że wzrost kursu może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie możliwe sprzedanie nieruchomości (z uwagi na wysokość zadłużenia przekraczającego jej wartość), zaś regulowanie rat może stać się niemożliwe.

W przypadku, gdy sąd krajowy stwierdzi, że warunki zawarte w umowie kredytowej są nieuczciwe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby sąd stwierdził nieważność całej umowy, jeżeli nie może ona obowiązywać w przypadku usunięcia z niej tych nieuczciwych warunków. Sąd zatem powinien zawsze zbadać, czy po usunięciu klauzul abuzywnych możliwe jest dalsze funkcjonowanie umowy.

Sylwester Kasprzewski

radca prawny

AktualnościBez kategorii

Sylwester KasprzewskiAuthor posts

Członek Forum Prawników Finansowych skupiających radców prawnych i adwokatów z całej Polski specjalizujących się w sporach z bankami w spawach kredytów „frankowych”, obligacji korporacyjnych, polisolokat. Aktywny członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, członek Rady Fundacji Pomocy Prawnej GRYF oraz członek i współtwórca kilku szczecińskich organizacji. Od kilku lat związany z ochroną praw konsumenta, prawem bankowym i relacji na linii przedsiębiorca – konsument. Posiada szeroką wiedzę z zakresu produktów finansowych oferowanym konsumentom na polskim rynku, ochrony praw konsumentów. Na swoim koncie ma wygrane sprawy tzw. kredytów „frankowych”, polisolokat, podmiotami zajmującymi się skupem wierzytelnościami. Pomaga chronić majątek i stawiać na nogi dłużników. Zajmuje się na skalę ogólnopolską sprawami tzw. „frankowiczów”. Współpracuje z osobami inwestującymi w zakup nieruchomości, a także osobami prowadzącymi lokalne działalności gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wystąpieniach eksperckich w zakresie spraw prowadzonych w Kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.